NOTA DE INFORMARE A CLIENȚILOR YTS DENTAL S.R.L. CU PRIVIRE LA DREPTURILE PE CARE LE AU POTRIVIT REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 PRIVIND PROTECȚIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER  PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE

Societatea YTS – Dental S.R.L., cu sediul social în București, Bd. Aviatorilor nr.63, parter, Ap.1, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10586/2006, având Cod Unic de Înregistrare RO 18807985,  în calitate de Operator de date cu caracter personal în sensul dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016, prelucreazã date cu caracter personal, respectiv numele și prenumele, adresa de livrare, număr de telefon, date bancare (când plata se efectuează prin OP sau card bancar), e-mail, semnătura.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este livrarea/predarea produsului comandat și îndeplinirea unei obligații legale a Operatorului.

Datele Dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite furnizorilor de servicii de curierat, în scopul livrării comenzii efectuate, precum și autorităților publice, în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim.

Datele Dvs. vor fi prelucrate numai pe teritoriul României, urmând a fi stocate și păstrate în baza de date a Operatorului într-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate, Dvs. având oricand dreptul să vă retrageți consimțământul acordat pentru această prelucrare.

Conform dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, aveți urmãtoarele drepturi:

  • dreptul la informare (să primiți informații privind prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal);
  • dreptul de acces la date (să obțineți acces la datele cu caracter personal deținute de YTS Dental în legătură cu Dvs.);
  • dreptul la rectificarea datelor (puteți să solicitați corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete);
  • dreptul la ștergerea datelor – “dreptul de a fi uitat” (aveți posibilitatea să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, când acestea nu mai sunt necesare sau dacă prelucrarea acestora este ilegală);
  • dreptul la restricționarea prelucrării (puteți să solicitați limitarea prelucrării datelor cu caracter personal);
  • dreptul la portabilitatea datelor (aveți posibilitatea să primiți datele cu caracter personal într-un format care poate fi citit automat și să le trimiteți altui operator);
  • dreptul la opoziție (puteți să vă opuneți prelucrarii datelor cu caracter personal in scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care vă aflați);
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (puteti solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automata a datelor lor cu caracter personal care vă privesc sau care vă afectează într-o măsura semnificativă să fie luate de catre persoane fizice, nu exclusiv de computere. În acest caz, Dvs. aveți și dreptul de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia);
  • dreptul de a formula o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în situația în care considerați că v-au fost incălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor pe care le aveți în temeiul dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016, vă puteti adresa cu o cerere scrisă la adresa Operatorului YTS Dental SRL din București, Bd. Aviatorilor nr.63, parter, Ap.1, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10586/2006, având Cod Unic de Înregistrare RO 18807985.

 

ÎMI DAU ACORDUL ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de catre Operatorul YTS Dental S.R.L. în scopul livrării/predării produsului comandat.

Prezenta Declarație de consimțământ o dau și o semnez ca urmare a luării la cunoștință de toate drepturile pe care le am potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016, cuprinse în Nota de informare de mai sus.

NUME ȘI PRENUME____________________________________________________________

SEMNĂTURĂ_______________________

DATA SEMNĂRII DECLARAȚIEI______________________________________________